Algemene voorwaarden

U bent hier::Home/Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Froon Helmonds Advocaten is een maatschap van natuurlijke personen die zich ten doel stelt de advocatenpraktijk uit te oefenen.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Froon Helmonds Advocaten.

1 Opdracht
1.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en te zijn aanvaard door Froon Helmonds Advocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

1.2 De opdrachtgever vrijwaart Froon Helmonds Advocaten tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij ? en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

2 Honorarium en verschotten
2.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Froon Helmonds Advocaten omvatten het honorarium en de verschotten.

2.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

2.3 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Froon Helmonds Advocaten periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financieel belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

2.4 Tenzij tussen Froon Helmonds Advocaten en de opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Froon Helmonds Advocaten bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen.

2.5 De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Froon Helmonds Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald. Het betreft onder meer kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en vertalingen. Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 6% van het honorarium.

3 Betaling
3.1 Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt telkens na afloop van een periode van maximaal een kalenderkwartaal gedeclareerd.

3.2 De betalingstermijn der declaraties bedraagt 14 dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag wettelijke rente verschuldigd.Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van Euro 40,-.

3.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Froon Helmonds Advocaten, nadat die opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten totdat het bedrag der declaratie is voldaan. Froon Helmonds Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

4 Depotstorting
4.1 Froon Helmonds kan, indien daartoe gelet op de aard van de zaak aanleiding bestaat, van de opdrachtgever een depotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend met hetgeen Froon Helmonds Advocaten nog bij de opdrachtgever kan declareren.

5 Beroepsaansprakelijkheid
5.1 Froon Helmonds Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

5.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

5.3 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Froon Helmonds Advocaten, in overleg met de opdrachtgever, een buiten Nederland gevestigde persoon die niet deel uitmaakt van Froon Helmonds Advocaten wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten, is Froon Helmonds Advocaten niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt.

6 Archivering
6.1 Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht desgewenst aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het betreffende dossier wordt gedurende tenminste vijf jaar bewaard.

7 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
7.1 Op de rechtsverhouding tussen Froon Helmonds Advocaten en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Froon Helmonds Advocaten en een opdrachtgever kennis te nemen.

General Conditions

Froon Helmonds Attorneys is a collective of natural persons; its purpose is to practice law as attorney and procurator. The following general conditions are applicable to all assignments, supplementary assignments and subsequent assignments entrusted to Froon Helmonds Attorneys by its clients.
Assignment | Fees and Advances | Payment | Deposit | Professional Liability | Depository Archives | Applicable Law / Competent Courts

1 Assignment
1.1 All assignments are considered to have been given and to have been accepted by Froon Helmonds Attorneys. This is also applicable when it is the express or tacit intention that the assignment will be carried out by a particular person. Articles 7:404 and 7:407 par 2 of the Civil Code are not applicable here.

1.2 The client indemnifies Froon Helmonds Attorneys against all claims from third parties, including the reasonable costs of legal assistance, that result in any way from activities performed on behalf of the client, unless all this is the result of gross negligence or intention.
top

2 Fees and Advances
2.1 The costs of having Froon Helmonds Attorneys carry out the assignment include the fees and advances.

2.2 Unless the parties have expressly agreed otherwise, or unless it proceeds otherwise from the nature of the assignment, the fees are paid according to the hourly rate applicable to the commissioned time and the specific assignment.

2.3 The hourly rate is determined on the basis of the basic hourly rate set periodically by Froon Helmonds Attorneys. This rate is multiplied by a factor that is dependent on the experience and specialisation of the person who ultimately carries out the assignment and on the financial interest and the degree of urgency involved in the assignment.

2.4 Unless Froon Helmonds Attorneys and the client agree otherwise, Froon Helmonds Attorneys is authorised to alter the abovementioned basic hourly rate, even during the duration of an assignment.

2.5 The advances consist of demonstrable costs that Froon Helmonds Attorneys has incurred on behalf of the client in the context of the assignment. These include, among other things, costs such as court registry fees, bailiff’s expenses, travel expenses, the costs of extracts and translations. Further, office expenses consisting of a standard 6% of the fee are also part of the advances.
top

3 Payment
3.1 Except insofar as the nature of the service requires otherwise and except for agreements to the contrary, invoices are sent at the end of periods extending for a maximum of one calendar quarter.

3.2 The term of payment for invoices is 14 days. If the invoice is not paid within the term of payment, legal interest is owed on the outstanding invoice sum. If payment is still not forthcoming, even after warning notice has been sent, collection costs as provided for in civil law are owed to the amount of 15% of the invoice sum, with a minimum of Euro 100.00.

3.3 If an invoice is not paid within the term of payment, Froon Helmonds Attorneys can, after informing the client, suspend its activities on behalf of this client until such time as the invoiced sum has been paid. Froon Helmonds Attorneys is not liable for damage that arises as the result of this suspension of its activities.
top

4 Deposit
4.1 Froon Helmonds can require a deposit from the client before starting on the assigned activities, should the nature of the affair give rise to this. At the end of the assignment, the deposit is deducted from the outstanding sum to be invoiced to the client by Froon Helmonds Attorneys.
top

5 Professional Liability
5.1 Froon Helmonds Attorneys has professional liability insurance.

5.2 Every liability is limited to the amount that is paid in the context of this insurance for cases of the type concerned.

5.3 If carrying out the assignment requires that Froon Helmonds Attorneys, in consultation with the client, must request the services of a person who is located outside of The Netherlands and who is not associated with the law firm Froon Helmonds Attorneys for the performance of duties in the context the assignment, Froon Helmonds Attorneys is not liable for any errors that this person may make.
top

6 Depository Archives
6.1 Except insofar as the law or specific provisions of the profession so dictate, the original documents will be turned over to the client on completion of the assignment. The dossier related to the assignment is kept on file for at least five years.
top

7 Applicable Law / Competent Court
7.1 Dutch Law governs the legal relationship between Froon Helmonds Attorneys and its clients.

7.2 Only a Dutch judge is authorised to take cognisance of any dispute between Froon Helmonds Attorneys and a client.