Algemene Voorwaarden

U bent hier::Home/Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden problematiek

Bij geschillen tussen partijen over contractuele verplichtingen moet er met enige regelmaat eerst worden gekeken naar de algemene voorwaarden van een van die partijen. Omdat deze algemene voorwaarden nogal eens van invloed zijn op de uitkomst van de discussie, is het relevant of de gebruiker van de algemene voorwaarden daadwerkelijk een beroep kan doen op deze algemene voorwaarden. In de volgende stappen wordt deze algemene voorwaarden problematiek kort uiteengezet.

  1. Is de bepaling een algemene voorwaarde?

Allereerst is uiteraard van belang of de bepaling waarop een beroep wordt gedaan, daadwerkelijk een algemene voorwaarde is in de zin van de wet. Volgens de wet is een algemene voorwaarde een bepaling die is opgesteld om in meerdere overeenkomsten te worden gebruikt, maar niet de kern van de prestatie aangeeft. In de jurisprudentie is weer uitgemaakt dat een kernbeding dusdanig essentieel is dat de overeenkomst zonder dit beding niet zou zijn gesloten. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is uiteraard de prijs.

 

  1. Zijn de algemene voorwaarden aanvaard?

Vervolgens is van belang dat de algemene voorwaarden ook zijn aanvaard. Binnen het Nederlandse rechtssysteem worden daar geen al te hoge eisen aan gesteld. In feite dient de gebruiker zijn algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing te verklaren. Wanneer de wederpartij dan nalaat duidelijk te protesteren, kan ervan uit worden gegaan dat de algemene voorwaarden zijn aanvaard. Bij handelsovereenkomsten is het onder omstandigheden zelfs mogelijk dat algemene voorwaarden van toepassing zijn, terwijl deze niet vooraf van toepassing zijn verklaard. Wel geldt bij handelsovereenkomsten weer dat er nieuwe discussie kan ontstaan, wanneer beide partijen algemene voorwaarden hanteren.

  1. Kunnen de algemene voorwaarden worden vernietigd?

Zoals aangegeven, zijn algemene voorwaarden al snel van toepassing. Zelfs wanneer duidelijk was dat de wederpartij de inhoud van de algemene voorwaarden niet kende, dan nog is de wederpartij daaraan gebonden. De keerzijde hiervan is dat algemene voorwaarden onder bepaalde voorwaarden vernietigbaar kunnen zijn. Daarbij is van belang of de gebruiker van de algemene voorwaarden heeft voldaan aan zijn informatieplicht en of de algemene voorwaarden qua inhoud aanvaardbaar zijn.

  1. Is er voldaan aan de informatieplicht?

Een gebruiker van algemene voorwaarden moet de wederpartij in beginsel wel een redelijke mogelijkheid geven om van de inhoud van de algemene voorwaarden kennis te nemen. De voor de hand liggende methode is uiteraard ervoor zorgdragen dat de wederpartij de algemene voorwaarden in zijn bezit krijgt. Wanneer dat niet mogelijk is voldoet een depot van de algemene voorwaarden, maar in de meeste gevallen is er te weinig reden om te volstaan met een depot. In het bijzonder verdient nog de aandacht dat overeenkomsten regelmatig door middel van communicatie per e-mail tot stand komen. Voor elektronisch contracteren geldt dat algemene voorwaarden ook langs deze weg ter hand kunnen worden gesteld, althans wanneer zij langs elektronische weg kunnen worden opgeslagen en toegankelijk zijn.

 

  1. Zijn de algemene voorwaarden (vermoedelijk) onredelijk bezwarend?

Een andere grondslag om algemene voorwaarden te vernietigen kan worden gevonden in de artikelen 6:236 BW en 6:237 BW. In deze wetsartikelen heeft de wetgever aangeven wanneer een bepaling in de algemene voorwaarden (vermoedelijk) onredelijk bezwarend is. Ook dit kan reden zijn om de betreffende voorwaarde te vernietigen.

  1. Hoe moet de algemene voorwaarden worden uitgelegd?

Ten slotte geldt wanneer de bepaling waarop een beroep wordt gedaan een algemene voorwaarde is, deze bepaling ook van toepassing is op de overeenkomst en niet is vernietigd door de wederpartij, er nog altijd discussie kan bestaan over de vraag wat nu is bedoeld met de betreffende bepaling. Deze vraag dient weer beantwoord te worden aan de hand van de uitleg van een overeenkomst.

Conclusie

Er zitten dus de nodige juridische haken en ogen aan algemene voorwaarden. Teneinde vooraf de juiste maatregelen te treffen, c.q. achteraf een juist standpunt in te nemen, is het verstandig deskundig advies in te winnen. In dat geval kunt u uiteraard contact opnemen met een van de advocaten van Froon Helmonds Advocaten.

 

About the Author:

Yuri Benjamins (1979) heeft als advocaat bij ons kantoor een algemene praktijk. Zijn werkstijl kan worden omschreven als volhardend, analytisch en invoelend.