Ontbinding overeenkomst

U bent hier::Home/Ontbinding overeenkomst

Ontbinding overeenkomst

Ontbinding huurovereenkomst vanwege hennepkwekerij

Ook als advocaat kijk je soms met bijzondere tevredenheid terug op een uitspraak, waarbij je zelf betrokken bent geweest. Vaak is dat dan niet alleen vanwege de juridische argumentatie, die de rechters hebben gevolgd, maar ook vanwege je klanten, voor wie je bijvoorbeeld de vergaande gevolgen van de vordering wilt voorkomen. Zo ook in een arrest van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 15 maart 2016, waarbij ik de bewoner van een huurwoning bijstond. In de tuin van zijn huurwoning was door de politie een hennepkwekerij aangetroffen, waarna de verhuurder de huurovereenkomst wenste te beëindigen. Nadat eerder de rechtbank Amsterdam al in het voordeel van de huurder had beslist, heeft ook het gerechtshof Amsterdam dat gedaan.

Ontbinding overeenkomst en uitzondering daarop

Een overeenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd. Een van die mogelijkheden ontstaat wanneer een contractspartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst (ontbinding van de overeenkomst). De uitzondering, die de wet daarop geeft, is wanneer die tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekening, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. In geval van een huurovereenkomst moet de verhuurder dus eerst aantonen dat de huurder tekort is geschoten in zijn/haar verplichtingen. Wanneer dit is aangetoond heeft de huurder vervolgens nog de mogelijkheid aan te tonen dat die tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt.

Tekortkomingen in geval van hennepkweek

Wanneer er hennep wordt aangetroffen in of bij een huurwoning, dan willen verhuurder de huurovereenkomst nog wel eens beëindigen. In het onderhavige geval werd door de verhuurder gesteld dat de huurder zijn verplichtingen niet was nagekomen, omdat de bestemming van het gehuurde was gewijzigd, nu er bedrijfsmatig hennep zou gekweekt, dan wel omdat de huurder zich niet als goed huurder had gedragen, met in het verlengde daarvan het veroorzaken van overlast.

Beoordeling tekortkomingen

Naar het oordeel van het Gerechtshof geldt zelfs wanneer wordt aangenomen dat er meer dan vijf hennepplanten waren aangetroffen, dat daarmee nog niet vaststaat dat er sprake is van bedrijfsmatige hennepkweek, wat wel noodzakelijk zou zijn om van een wijziging van de bestemming te kunnen spreken. In dit geval speelden een aantal persoonlijke omstandigheden een rol, waardoor ervan uit werd gegaan dat er wel degelijk sprake was van hennepkweek voor eigen gebruik.

Ook in het kader van het goed huurderschap werd in het voordeel van de huurder beslist. Wederom werd de overweging van het Gerechtshof ingestoken in een veronderstelling, namelijk aannemende dat hennepkweek voor eigen gebruik een tekortkoming opleverde, dan nog lag ontbinding niet dadelijk in de reden. Ditmaal omdat de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigde.

Conclusie

Zoals de rechtbank Amsterdam al eerder had geoordeeld, had de verhuurder ten onrechte een beroep gedaan op de ontbinding van de huurovereenkomst. Zoals gezegd, was het niet alleen bevredigend dat de rechtbank en het gerechtshof de opgevoerde juridische argumenten als juist hebben beoordeeld, maar met name ook omdat dat de huurder zijn woning kon behouden.

About the Author:

Yuri Benjamins (1979) heeft als advocaat bij ons kantoor een algemene praktijk. Zijn werkstijl kan worden omschreven als volhardend, analytisch en invoelend.