Bestuursrecht

Meer informatie over bestuursrecht

Bestuursrecht

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. Er is in principe sprake van machtongelijkheid. Dat is totaal anders in het privaatrecht. Daar bepalen burgers, private instellingen en bedrijven zelf wat zij doen of met anderen afspreken. In beginsel zijn partijen voor de wet gelijk en worden de machtsverschillen door de wet opgeheven waar dat nodig is, zoals bijvoorbeeld in het arbeidsrecht.

Volgens het bestuursrecht mag de overheid niets zelf bepalen, tenzij het wordt toegestaan door een wettelijk voorschrift dat tot stand is gekomen.

Het bestuursrecht bestaat uit allerlei beleidsterreinen, bijvoorbeeld:

  • ambtenarenrecht (de rechten van werknemers in dienst van de overheid)
  • belastingrecht
  • vergunningen (bijvoorbeeld horeca, openbare evenementen, milieu en bouwrecht)
  • ruimtelijke ordeningsrecht (bijvoorbeeld bestemmingsplannen)
  • vreemdelingenrecht en asielbeleid
  • handhavingsbeleid (economische orde)
  • socialezekerheidsrecht (rechten van burger op een bepaalde uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering, ziektewetuitkering of een bijstandsuitkering)

Nog een kenmerkend verschil tussen het bestuursrecht en het privaatrecht is dat burgers voor de wet gelijkwaardig zijn. Met de belangen van anderen hoeven deze partijen in beginsel geen rekening te houden, tenzij de wet dat bepaalt. In de relatie van de overheid tot de burger er altijd sprake is van eenzijdig door de overheid bepaalde rechtsgevolgen die ook bepalend zijn voor de rechten van niet direct betrokkenen. Een besluit van een bestuursorgaan heeft altijd consequenties, hoe klein ook, voor iedere burger. Burgers en bedrijven betalen immers het belastinggeld waar de overheid de uitvoering van haar besluiten mee bekostigt. De overheid moet in principe rekening houden met de belangen van alle burgers bij het nemen van haar besluiten.

Veel gestelde vragen

Advocaten bestuursrecht

Neem direct contact op

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Uw bericht