Erfrecht

Meer informatie over erfrecht

Erfrecht

Erfrecht

Een rechtsgebied waar iedereen vroeg of laat mij te maken krijgt is vastgelegd in boek vier van het Burgerlijk Wetboek, te weten het erfrecht. Juist bij erfopvolging is een juist beeld van de rechten en plichten van groot belang, met name ook omdat feitelijke handelingen onbedoeld de nodige juridische consequenties kunnen hebben.

Testament

Wanneer de overledene een uiterste wil achterlaat, wordt de nalatenschap bepaald door deze akte, waarin de uiterste wilsbeschikkingen zijn neergelegd. In beginsel dient deze uiterste wil bij notariƫle akte of onderhandse akte, voor zover deze in bewaring is gegeven bij een notaris, te worden gemaakt. Echter ook dan kunnen er vragen rijzen omtrent de uitvoerbaarheid van de uiterste wil, niet in de laatste plaats omdat er vaak de nodige tijd zit tussen het opmaken van de uiterste wil en het moment van overlijden.

Codicil

Daarnaast is het ook mogelijk om een uiterste wil in een codicil of een noodtestament vast te leggen. Aan dergelijke vormen zitten wel de nodige dwingendrechtelijke vereisten, zodat dergelijke verklaringen niet zonder meer de beoogde rechtsgevolgen zullen hebben.

Beperking testeervrijheid

Afgezien van de vormvereisten zijn er ook meer inhoudelijke de nodige beperkingen aan de testeervrijheid. Zo dient er rekening te worden gehouden met de legitieme portie(s), het voortgezet gebruik van de woning en inboedel en het verzorgingsvruchtgebruik.

Wettelijke verdeling
Mocht de overledene geen uiterste wil hebben achtergelaten dan ontstaat van rechtswege de wettelijke verdeling. Daardoor is behalve de onderverdeling in groepen (en daarbinnen een rangverdeling), ook van essentieel belang dat de achtergelaten echtgenoot als erfgenaam van rechtswege alle goederen van de nalatenschap verkrijgt. Hierdoor krijgen de overige erfgenamen in feite slechts een niet-opeisbare vordering op de achtergelaten echtgenoot. In dat kader worden de zogenoemde wilsrechten weer van belang, waardoor er toch bepaalde zekerheden kunnen worden verkregen.

Goed advies

Teneinde een overzicht te krijgen aangaande de verschillende rechten en plichten op het gebied van erfrecht is juridische kennis dan ook noodzakelijk. Indien u nader wilt overleggen ter zake een nalatenschap staat Froon Helmonds Advocaten u graag ter zijde.

Veel gestelde vragen

Uitgangspunt is dat bij het ontbreken van een testament de wettelijke verdeling van rechtswege van toepassing is. Ook in geval van een uiterste wil, kan daarin de wettelijke verdeling op de nalatenschap van toepassing zijn verklaard. Voor beide situaties geldt evenwel dat vereist is dat de echtgenote als erfgenaam wordt achtergelaten. Wanneer dat niet het geval is, kan de echtgenote ook geen aanspraak maken op de wettelijke verdeling.
Aan een codicil zijn strenge eisen gesteld, in de zin dat er slechts een beperkt aantal beschikkingen kunnen worden gemaakt. Zo is het niet mogelijk om gelden aan iemand toe te wijzen, daartoe is een notariƫle akte of een onderhandse akte, die in bewaring is gegeven bij een notaris, noodzakelijk.
Een keuze voor aanvaarding of verwerping van een nalatenschap is onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Wanneer de nalatenschap zuiver wordt aanvaard, geldt dat in alle rechten en plichten van de overledene wordt getreden. In de praktijk wordt daarom, met name wanneer nog onduidelijk is waar de nalatenschap uit bestaat, gekozen voor beneficiair aanvaarden.

Advocaten erfrecht

Neem direct contact op

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Uw bericht