Huurrecht

Meer informatie over huurrecht

Huurrecht

Waar op de meeste rechtsgebieden contractspartijen contractsvrijheid hebben, in de zin dat zij vrij zijn om de inhoud en de vorm van de overeenkomst te bepalen, gelden voor de huur en verhuur van onroerend goed vele dwingendrechtelijke en semidwingendrechtelijke wetsartikelen. Reeds om die reden is een ervaren en deskundig advocaat op het gebied van het huurrecht onontbeerlijk.

Het lastige bij het voorgaande is dat partijen geregeld afgaan op de titel van de huurovereenkomst. Dit is evenwel niet doorslaggevend bij het bepalen welk wettelijk regime van toepassing is, dat is namelijk de feitelijke situatie. Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat er sprake is van een gemengde huurovereenkomst, bijvoorbeeld een winkel met een grote opslagruimte.

Het is dan is ook verstandig om bij het nemen van belangrijke beslissingen op het gebied van huurovereenkomsten, deskundig advies in te winnen, zodat er afdoende rekening wordt gehouden met de geldende wettelijke bepalingen en de gevolgen daarvan voor de betreffende specifieke situatie. Froon Helmonds Advocaten kan u daarbij helpen en zijn ook gaarne bereid daarover van gedachten te wisselen.

Veel gestelde vragen

Om te kunnen spreken van een huurovereenkomst is niet meer nodig dan het verschaffen van gebruik van een zaak door de verhuurder en het verrichten van een tegenprestatie hiervan door de huurder. Vervolgens zijn er diverse wettelijke bepalingen, die relevant kunnen zijn voor de invulling van een huurovereenkomst.
Wanneer er sprake is van woonruimte moet er rekening mee worden gehouden dat er diverse wettelijke bepalingen bestaan met betrekking tot de hoogte (en aanpassing van) de huurprijs, voor wiens rekening en risico onderhoud komt en de (beperkte) mogelijkheden om de overeenkomst te beëindigen. Ook binnen de (ver)huur van woonruimten is het weer noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen geliberaliseerde huurwoningen en niet-geliberaliseerde huurwoningen. Dit heeft niet alleen vergaande gevolgen voor de aanpassing van de huurprijs, maar ook voor de mogelijkheden tot beëindiging van de huurovereenkomst.
Wanneer er sprake is van bedrijfsruimte moet er weer onderscheid worden gemaakt tussen bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW en overige bedrijfsruimte, die dan onder art. 7:230a BW valt. Hoewel minder gereguleerd dan woonruimte kent ook het wettelijke regime rondom bedrijfsruimte, waarop 7:290 BW van toepassing is, de nodige (semi) dwingendrechtelijke bepalingen, waaronder met betrekking tot de looptijden van de huurovereenkomsten, de gebrekenregeling, alsook de wijze van beëindiging.
De restcategorie, overige bedrijfsruimte, waarop art. 7:230a BW van toepassing is, kenmerkt zich door de contractsvrijheid, die partijen hebben ten opzichte van de (ver)huur van andersoortige ruimten. Desalniettemin kent ook de (ver)huur van 230a-ruimte een zeer belangrijke dwingendrechtelijke bepaling in de vorm van de ontruimingsbescherming voor de huurder. Huurders kunnen in dat kader tot drie maal toe een verzoekschriftprocedure doorlopen, teneinde de ontruiming met maximaal een jaar uit te stellen.

Advocaten huurrecht

Neem direct contact op

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Uw bericht

Ontbinding overeenkomst

juni 20th, 2016|Reacties uitgeschakeld voor Ontbinding overeenkomst

Ontbinding huurovereenkomst vanwege hennepkwekerij Ook als advocaat kijk je soms met bijzondere tevredenheid terug op een uitspraak, waarbij je zelf betrokken bent geweest. Vaak is dat dan niet alleen vanwege de juridische argumentatie, die de