Intellectueel eigendomsrecht

U heeft een probleem met een intellectueel eigendomsrecht?

Wij helpen u met:

  • Auteursrecht – (afbeeldingen, creatieve werken, websites & online video)
  • Modellenrecht – (bescherming van vormen, design en fashion)
  • Octrooirecht – (techniek beschermen, inbreuk op uw rechten)

Mijn foto’s werden zonder mijn toestemming gebruikt op het Internet. Froon Helmonds heeft direct actie ondernomen en het opgelost!

A. Bakker, Bakker B.V.

Bel direct: 020 – 623 45 77!

Of stuur een formulier in en wij nemen contact op.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Uw bericht

Intellectueel eigendomsrecht

Het recht van intellectueel eigendom, ook wel aangeduid als IE-recht of intellectueel eigendom, is de verzamelnaam voor een aantal verschillende rechtsgebieden. De bekendste rechtsgebieden zijn het auteursrecht, het handelsnaamrecht, het merkenrecht en het octrooirecht, maar er zijn ook minder vaak voorkomende rechtsgebieden, zoals het databankenrecht, het kwekersrecht en het tekeningen- en modellenrecht, die onder het IE-recht vallen. Deze rechtsgebieden hebben met elkaar gemeen dat zij de waarde van de voortbrengselen van dienstverlening en intellectuele arbeid beogen te beschermen.

Een intellectueel eigendomsrecht heeft net als het eigendom van bijvoorbeeld een huis of een auto een absoluut karakter, in de zin dat het tegen iedere willekeurige derde, die inbreuk maakt op dat eigendom is in te roepen. Het verschil met dit meer algemene eigendomsrecht, is dat het intellectueel eigendomsrecht doorgaans minder exclusief is. Zo komt het regelmatig voor dat er verschillende categorieën rechthebbenden zijn (bijvoorbeeld de maker ten opzichte van de licentiehouder), kent de wettelijk diverse wettelijke beperkingen (bijvoorbeeld in het kader van de beschermingsduur) en de onderlinge verhouding tussen de verschillende IE-rechten (bijvoorbeeld handelsnaam ten opzichte van merkenrecht).

Een van de belangrijkste, althans in ieder geval meest voorkomende rechten van intellectuele eigendom is het auteursrecht. Dat het zo veel voorkomt, hangt mede samen met het feit dat er geen formele eisen voor het ontstaan van het auteursrecht zijn. Het auteursrecht komt reeds tot stand doordat er een werk wordt gemaakt, althans wat theoretisch gezegd, wanneer een idee een waarneembare vorm krijgt. Zoals voor zich moge spreken, levert dit wel de nodige bewijsproblemen op.

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het merkenrecht, waar er veel meer formele eisen aan het tot stand komen ten grondslag liggen. Merkaanvragen worden doorgaans getoetst door het bureau dat de aanvraag in behandeling neemt (met name op deugdelijkheid, geoorloofdheid en bij oppositie rechtmatigheid) en wanneer de aanvraag de toets doorstaat, zal het merk worden ingeschreven. Pas dan ontstaat er een merkenrecht.

Wanneer u zich nader wenst te informeren ter zake intellectueel eigendom, neemt u dan vrijblijvend contact op met Froon Helmonds Advocaten, zodat wij kunnen zien of wij u verder kunnen helpen.

Veel gestelde vragen

Het oorspronkelijkheidscriterium is een lastig begrip dat is ontwikkeld in de jurisprudentie van de Hoge Raad. In feite komt het erop neer dat om auteursrecht op een werk te kunnen verkrijgen, dit werk ‘een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt’. Over de invulling van het oorspronkelijkheidscriterium is na de ontwikkeling daarvan ook nog veel geprocedeerd.
Nee, inschrijving van een handelsnaam bij de Kamer van Koophandel (die de inschrijving overigens ook niet toetst, zoals wel eens wordt gedacht) is niet voldoende. Om aanspraak te kunnen maken op een handelsnaam moet er sprake zijn van daadwerkelijk gebruik van een handelsnaam en dat is alleen de inschrijving van de handelsnaam dus niet.
Uitgangspunt is dat dit niet mag. Er bestaan wel websites, die foto’s beschikbaar stellen, maar lees vooraf wel goed de voorwaarden voor het gebruik van de betreffende foto’s. Er rust namelijk auteursrecht op foto’s en het zonder toestemming openbaar maken, c.q. verveelvoudigen van dit auteursrecht kan een forse schadeclaim opleveren.